сряда, 27 август 2014 г.

Отечески Ви съветваме, всички да слушате неговите мъдри съвети, спасителни поучения и пастиркси наставления...

СВЕТИЙ СИНОДЪ
на
БЪЛГАРСКАТА ЦЪРКВА
№ 2125
29 мартъ 1935 година
СОФИЯ
                                                                                    


ОКРЪЖНО ПОСЛАНИЕ
Благоговейнейшии свещеници, почтенейши
старейшини и прочии благочестиви християни,
 живущи въ Богоспасаемата Неврокопска
 епархия, чада наши о Господе зело възлюбленная,
благодатъ Вам и миръ отъ Господа Бога и
Спаса нашего Иисуса Христа, отъ насъ же
смиреннихъ молитва и благословение.

Подир блажената кончина на приснопаметнаго Митрополита Макария, Вашия духовен отец и нашъ възлюблен о Господе брат и съслужител, митрополитскиятъ в Неврокопъ престол, както всемъ Вамъ е известно, остана вдовствующъ. Предъ видъ важностьта на поста, Св. Синод своевременно разпореди да се произведе надлежниятъ избор за канонически кириархъ на Богоспасаемата Неврокопска епархия. За тая цель той изпрати изискуемия от Екзархийския устав листь на достоизбираемите кандидати, измежду които благочестивото паство на тази епархия да избере бъдещия свой духовенъ архипастирь. Отъ изложението за станалия на 17 март (4 март ст. ст.) тази година избор става явно, че представителите на клира и народа отъ Вашата Богоспасаема епархия съ пълно вишегласие избрали Преосвещенаго Епископа Св. Стобийскаго Господина Бориса и Преосвещенаго Епископа Св. Знеполскаго Господина Софрония.

 Св. Синод, като намери избора редовен и правилен, одобри и избра и прогласи Преосвещенаго Св. Стобийскаго Епископа Господина Бориса за приемник на митрополитския престол въ Неврокоспката епархия.
И така, възлюбени наши о Господе чада, съ каноническото това избиране и назначение на Високопреосвещенаго Бориса за Вашъ духовен пастир се удовлетворяват Вашите желания и нужди. Като има предъ видъ неговата опитност, енергия, богословски познания и многогодишно служение на Св. наша Църква, Св. Синод се надяе, че новоизбраният Ви архиерей ще се грижи да отговаря на своето високо призвание, усърдно ще се труди да удовлетворява Вашите религиозно-нравствени потребности и достойно ще възседва на светителската Неврокопска катедра.
Но, за да изпълни успешно Високопреосвещений Борисъ своето послание като Вашъ духовен пастир, нему ще бъдат необходими вашата синовна любов, преискрена преданост и нелицемерно почитане, уважение и послушание.
Като Ви призоваваме убо да припознаете от сега нататъкъ за свой канонически Митрополит Високопреосвещенаго Бориса, отечески Ви съветваме да му споспешествувате съ своята любов и преданост в предлежащия негов светъ, но труден подвиг ; като Вашъ духовен отец и ръководител, който носи на себе си тежката отговорност за Васъ пред Бога и предъ Църквата, призовавате се всички да слушате неговите мъдри съвети, спасителни поучения и пастиркси наставления, него да споменувате въ светите храмове, въ своето богослужение и моления, къмъ него да се обръщате за съветъ въ своите духовни нужди и епархиални дела, защото, според законите и постановленията на Св. наша Православна Църква, духовното управление на епархията принадлежи нему; съ една речъ, нека Негово Високопреосвещенство намери въ Вас свои възлюблени духовни чада, а Вие – въ него свой духовен отец, та при взаимната любовъ, между пастиря и пасомите да може той по-лесно и по-успешно да отговори на своето пастирско призвание, да оправдае Вашите и на Църквата надежди, като Ви ръководи по пътя на истината, живота и спасението и Ви представи предъ престола на Всевишняго здрави, чисти, свети, въ славу Его Единороднаго Сина Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
Като известяваме чрез това наше окръжно послание Вамъ, наши възлюблени о Господе чада, за каноничското назначение на Негово Високопреосвещенство, призоваваме надъ Васъ Божията благодатъ и оставаме
Ваши во Христа молиствуватели:

                    Наместникъ-Председателъ на Св. Синод:

+ Видинский Неофит

Членове:            + Софийский Стефан
+Сливенский Иларионъ
+Врачанский Паисий


Източник: Държавна агенция "Архиви", Регионален държавен архив гр. Благоевград  - ф.1514-1а.е.15